Általános Szerződési Feltételek

Az e-Egyetem.hu Általános Szerződési Feltételeiben az általános szabályokat találod meg. Az oldal üzemeltető cége, az Angol e-Egyetem Kft. . Az Általános Szerződési Feltételeinket a NET-JOG Kft. segített elkészíteni.

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

 

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapjain (https://www.e-egyetem.hu, https://www.skillers.hu) és esetleges további aldomainjein (pl. https://skillers.e-egyetem.hu) történő jogviszonyokra terjed ki.

 

 

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

https://www.e-egyetem.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-.html


 

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Angol e-Egyetem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@e-egyetem.hu.

Cégjegyzékszáma: 20 09 072093

Adószáma: 23571842-2-20

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Zalaegerszegi Törvényszék, mint cégbíróság

Telefon: +36 20 279 4944

A weboldal adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-82581/2015.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltatók neve, címe és e-mail címe:

Digital Ocean, LLC.

New YORK, NY (USA)

101 6th Ave

web: www.digitalocean.com 

e-mail: support@digitalocean.com

 

DotRoll Számítástechnikai Kft

1148 Budapest

Fogarasi út 3-5.

web: www.dotroll.com

e-mail: support@dotroll.com

 


Meghatározások

 

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

2.1.             Szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi, vagy információs társadalmi szolgáltatást végző jogi személy.

 

2.2.            Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

 

Alapvető rendelkezések:

 

3.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

3.2.            A jelen Szabályzat 2015. február 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalhasználatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

3.3.             Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

3.4.            Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Az online angol, német, francia és olasz nyelvi csomagok megrendelése, hozzáférés jogosultságok

 

4.1.            A www.e-egyetem.hu  online angol, német, francia, olasz és spanyol oktató-videó és/vagy hanganyag csomagokat, a hozzájuk kapcsolódó internetes szolgáltatásokat és nyomtatott kiadványokat kínál. A www.skillers.hu és a skillers.e-egyetem.hu nyelvi készségfejlesztő tréningeket és hozzájuk kapcsolódó internetes szolgáltatásokat kínál. Minden nyelvi tartalmat (oktató-videót (tanári videómagyarázatot), hanganyagot, tesztet, dokumentumot, feladatlapot és munkafüzetet) az Angol e-Egyetem Kft. készít/készített.

 

Rendelés menete, díjbekérő:

 

4.2.            Az online csomagok a honlapunkról rendelhetőek meg a rendelési űrlap kitöltésével. A feltüntetett ár bruttó ár, mely tartalmazza a mindenkori ÁFA-t, egyéb költség nem merül fel. Az akciók időtartamáról részletes tájékoztatást ad Szolgáltató a weboldalán. A rendelési űrlap beküldése a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti.

 

4.3.            Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

4.4.            Szolgáltató díjbekérőt is küld, amelynek alapján a határidőben történő fizetést várjuk el. A fizetés beérkezését követően elektronikus számlát küldünk, melyet e-mailben juttatunk el a megrendeléskor megadott e-mail címre.

 

4.5.            A fizetés beérkezése után 1 munkanapon belül engedélyezzük a Felhasználó hozzáférését a megrendelt csomaghoz honlapunkon.


Fizetési feltételek és fizetési módok:

 

4.6.            A rendelés beérkezésével a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik.

A megrendelő - kártyás vásárlás esetén - a Barion szolgálatatón keresztül, ezen kívül belföldi/külföldi átutalással, valamint bankban vagy belföldi postai (rózsaszín) csekken történő készpénzes befizetéssel egyenlítheti ki a választott tanfolyam/csomag díját.

A rendelés visszaigazolásával együtt megküldött díjbekérő tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét, amit a rendelési űrlapon megadott e-mail címre küldünk.

 

4.7.            A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

 

4.8.            A 20.000 Ft-ot meghaladó vásárlások esetén lehetőség van részletfizetésre. A részletfizetés nem havidíjas hozzáférés, csupán halasztott, ütemezett tandíjfizetés, ami fizetési kötelezettséggel jár. Az egyes részletek beérkezési határideje minden hónap 15-dike. Amennyiben a díjbekérőben található határidőn belül nem érkezik meg az esedékes részlet, hozzáférésedet felfüggesztjük, és felszólítást küldünk. Igyekszünk a kéréseket, esetleges reklamációkat is pozitívan teljesíteni.

 

Hozzáférés az oktatási rendszerhez

 

4.9.            Az e-egyetem.hu videóportálját, valamint a skillers.hu és a skillers.e-egyetem.hu készségfejlesztő rendszerét az a Felhasználó jogosult használni, aki a rendszer internetes felületén regisztrálja magát és magára nézve kötelezően elfogadja jelen szerződési feltételek, beleértve az adatkezelési tájékoztatót. A rendszer jól elkülöníthetően feltünteti az ingyenesen és a tandíjfizetés ellenében használható videókat. Az ingyenes videókat jelen szerződés betartása mellett minden felhasználó szabadon használhatja. A tandíjköteles oktatóanyagok a meghirdetett díj befizetése ellenében használhatóak.

  

4.10.        Az e-egyetem.huskillers.huskillers.e-egyetem.hu oldalakhoz kapott belépési kódot kizárólag a kódhoz tartozó felhasználó (megrendelő) veheti igénybe. Tilos a belépési adatok megosztása harmadik személlyel. Egy HÁZTARTÁSON belül több eszközről is használható a rendszer, de egyidőben csak EGY eszközről lehet belépni. Családi licensz kérésére külön díj megfizetése mellett van lehetőség. A felhasználói e-mail címet és a jelszót soha senkinek nem szabad átadni! Ha ez megtörténik, azt a rendszer felismeri, ami a jogosultság elveszítését eredményezheti. 

 

4.11.        A felhasználó jogosultságát a szolgáltató szüneteltetheti, vagy visszavonhatja, amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja.

 


Hozzáférés időtartama

 

4.12.        A korlátlan csomagok használata időben nem korlátozott, tehát bármikor, bármeddig használható a megvásárolt oktatócsomag a honlapon.

 

4.13.        Vannak csomagok, amelyek használata időben korlátozott. Ebben az esetben a megrendelő a megadott időpontig korlátlanul használhatja az oktatócsomagokat. A hozzáférés kezdete minden esetben a belépési kódok megküldésével indul. 

 

Felelősség kizárás, garancia

 

5.1.            Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

 

5.2.             Szolgáltató vállalja, hogy a meghirdetett tematikának megfelelő tananyagokat az ott megadott időben a tanfolyamon résztvevők rendelkezésére bocsátja.

 

5.3.            Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az alkalmazás működőképes MINDEN, tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. Ezért a megrendelőnek a vásárlást megelőzően célszerű meggyőződnie a használhatóságról az ingyenes anyagok próbafuttatásával.

 

5.4.            Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az íezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

5.5.            Szolgáltató hangsúlyozza, hogy az weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

 

5.6.            Szolgáltató a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

 

5.7.            A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

 

5.8.            Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

 

5.9.            A weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

 

5.10.        Szolgáltató a nyelvvizsgák eredményességéért semmilyen garanciát nem tud vállalni, ezért a Felhasználó elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel nem léphet fel.

 

Szerzői jogok

 

6.1.            A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes videók esetén ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

 

6.2.            A szabad felhasználás körében (ingyenes videó- és/vagy hanganyagok) a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

 

6.3.            Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

 

6.4.              Az Angol e-Egyetem Kft.  (https://www.e-egyetem.hu/ és a https://www.skillers.hu/ üzemeltetője) az összes - ezen oldalakon megtalálható - online tananyagra minden jogot fenntart.

 

6.5.            A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot, illetve a www.skillers.hu platform tanítási folyamatának lépéseit másolni, átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

 

6.6.            A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a tanítási folyamatra, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

6.7.            Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

6.8.            Az e-Egyetem, az Angol e-Egyetem, a Német e-Egyetem és a 10X Nyelvtanulási módszer, valamint SKILLERS nevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

6.9.            A csomagrendelés során hozzáférhetővé tett anyagok szerzői jogi műnek minősülnek. Ezen anyagok felhasználása csak az igénybe vevő Felhasználónak engedélyezett. Felhasználó az elérhetővé vált szerzői jogi műveket kizárólag a tanfolyam eredményes elvégzéséhez használhatja, azokat sem ingyen, sem ellenérték fejében nem értékesítheti, azokkal nem rendelkezhet, felhasználást nem engedélyezhet.

 

6.10.        A  https://www.e-egyetem.hu/, a https://www.skillers.hu/, valamint a https://skillers.e-egyetem.hu oldalon található videó- és/vagy hanganyagot, feladatot, tesztet, letölthető dokumentumot és a blogban megjelenő nyilvános írás-hanganyagot, a honlap szövegét, jogi dokumentumait csakis az Angol e-Egyetem Kft. írásos engedélyével jogosult bárki nyilvánosan közzé tenni, módosítani, újra előállítani, terjeszteni és vagy kereskedelmi célzattal továbbadni.

 

6.11.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege videónként/hanganyagonként bruttó 200.000 Ft, képenként bruttó 90.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 


Elállási/felmondási jog

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a tréningre való jelentkezés során Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

 

Vegyes Rendelkezések

 

8.1.            Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

8.2.            Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

8.3.            Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

8.4.            Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.e-egyetem.hu/adatkezelesi-tajekoztato-.html

 

Panaszkezelés

 

10.1.        Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

10.2.        Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

10.3.        Amennyiben a vásárlónak kérdése merülne fel a tanulmányi rendszerekbe történő belépéssel, üzenetküldéssel, fórum hozzászólással, profiljának szerkesztésével, vagy a tananyag használatával kapcsolatban, azt az Angol e-Egyetem Kft. irodavezetőjével vagy rendszergazdájával - az info@e-egyetem.hu e-mail címen - tudja közölni.

 

 

Top